|    
 


ARCHIWALNA WITRYNA
O MZK W SKIERNIEWICACH
przejdź do portalu www.skierniewice.com.pl

14 sierpnia 2018

Ostatnia aktualizacja: listopad 2010 r.

TARYFA PRZEWOZOWA

TARYFA PRZEWOZOWA
Za usługi przewozowe środkami MZK w Skierniewicach Sp. z o.o.

Rozdział I

Ustala się następujące opłaty za przejazd: 

 1. Bilety jednorazowe:
  • ważny w granicach administracyjnych miasta:
   • Normalny: 2,00 zł
   • Ulgowy: 1,30 zł
   • Ulgowy 50%: 1,00 zł
  • poza granicami miasta:
   • Normalny: 2,60 zł
   • Ulgowy: 2,00 zł
   • Ulgowy 50%: 1,30 zł
 2. Bilety miesięczne
  • ważny w granicach administracyjnych miasta:
   • Normalny: 60,00 zł
   • Ulgowy: 40,00 zł
   • Ulgowy 50%: 30,00 zł
  • poza granicami miasta:
   • Normalny: 80,00 zł
   • Ulgowy: 59,00 zł
   • Ulgowy 50%: 40,00 zł 
 3. Opłata za przewóz bagażu lub zwierząt uiszczana za każdą ponad wymiarową sztukę przewożonego bagażu
  lub zwierzę 2,00 zł
  1. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona wystawiają wezwanie do zapłaty , na podstawie którego podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej w wysokości 50 – krotności ceny biletu normalnego , za przejazd bez ważnego biletu na przewóz osób.
  2. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu , przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona wystawiają wezwanie do zapłaty , na podstawie którego podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej w wysokości 40 – krotności ceny biletu jednorazowego normalnego.
  3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta , za które przewóz taryfa przewiduje opłaty albo za zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych , bez zachowania tych warunków , przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona wystawiają wezwanie do zapłaty , na podstawie którego podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności za przewóz i opłatę dodatkową w wysokości 20 – krotności ceny biletu jednorazowego normalnego .
  4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu , podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 150 – krotności ceny biletu jednorazowego normalnego.
  5. Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.
  6. W przypadku udokumentowania przez podróżnego , nie później niż 7 dni od dnia wystawienia wezwania , uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu , którego nie miał podczas przejazdu ,należność za przewóz i opłata dodatkowa , po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej , podlegają umorzeniu.

Rozdział II

Wykaz osób uprawnionych uchwałą Rady m. Skierniewic
do przejazdów bezpłatnych lub ze zniżką i zniżką 50%

I Do bezpłatnych przejazdów środkami MZK w Skierniewicach Sp. z o.o. uprawnieni są: 

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli 70 rok życia – na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu 
 2. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - na podstawie stosownej legitymacji, poświadczonej pieczątką Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zarządu Okręgowego PCK lub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP. 
 3. Ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych. 
 4. Dzieci do dnia ukończenia 4 roku życia- na podstawie książeczki zdrowia dziecka ,paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. 
 5. Honorowi Obywatele Miasta Skierniewice – na podstawie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. 
 6. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez:
  a. placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (wzór MEN-II/182)
  b. Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy Zarządzie Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
  c. Polski Związek Głuchych lub orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów, albo orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności: znacznym. 
 7. Opiekun dzieci i młodzieży, który:
  a. podróżuje z uprawnionym,
  b. podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej – na podstawie zaświadczenia z podaną trasą przejazdu wydanego przez jedną z w/w placówek. 
 8. Inwalidzi I grupy lub osoby :
  a. uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji – na podstawie orzeczenia ZUS
  b. uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności,
  c. będące opiekunami towarzyszącymi osobom wymienionym pod lit. „a” lub „b” na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną.
  Osobom wymienionym pod lit. „a” lub „b” uprawnienia przysługują, jeżeli ich inwalidztwo lub niepełnosprawność została określona na podstawie przepisów prawa polskiego. 
 9. Umundurowani funkcjonariusze Policji.

II Do ulgowych przejazdów uprawnieni są: 

 1. Dzieci powyżej 4 roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. 
 2. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz dziennych (stacjonarnych) szkół zawodowych, średnich i policealnych znajdujących się na terenie miasta Skierniewice - nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. (Ulga nie przysługuje uczniom szkół wieczorowych, zaocznych, CKU, dla pracujących i dla dorosłych). 
 3. Emeryci i renciści, do ukończenia 70 roku życia - na podstawie stosownej legitymacji ZUS lub aktualnego odcinka emerytury lub renty łącznie z dowodem tożsamości lub paszportem.

III Do 50 % ulgowych przejazdów uprawnieni są:

 1. Kombatanci i inni uprawnieni na podstawie dowodu uprawnień kombatanckich. 
 2. Studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Uprawnienie nie dotyczy studiów podyplomowych i doktoranckich.

Rozdział III

I Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami MZK w Skierniewicach Sp. z o.o. z mocy ustaw szczególnych: 

 1. Posłowie i senatorowie – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora ( art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów – tekst jednolity w Dz. U. z1991 r. nr 18 poz. 79, z późn. zm.). 
 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie Książeczki Inwalidy Wojennego (Wojskowego) wydanej przez ZUS oraz przewodnik inwalidy wojennego (wojskowego) I grupy – na podstawie wskazania przez inwalidę.
  ( art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – tekst jednolity w Dz. U. z 1983 r. nr. 13 poz 68, z późn. zm.). 
 3. Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół specjalnych, według wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły – na podstawie ważnej legitymacji szkoły specjalnej (wzór MEN – II/182) z podaną trasą przejazdu. ( art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. nr 95, poz. 425, z późn. zm.).

II Uprawnienia do przejazdów ze zniżką 50% środkami MZK w Skierniewicach Sp. z o.o. z mocy ustaw szczególnych: 

 1. Kombatanci i inni uprawnieni przez ustawę – na podstawie dowodu uprawnień kombatanckich.
  ( art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – Dz. U. nr 17 poz. 75 z póź. zm.). 
 2. Studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej wg wzoru określonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Uprawnienie nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych i studentów doktoranckich.
  ( art. 153 ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym – Dz. U. nr 65 poz. 385 oraz art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1997r. o wyższych szkołach zawodowych – Dz. U. nr 96 poz. 590 ).

Rozdział IV
Ustalenia dodatkowe

 1. Do korzystania ze środków MZK Skierniewice Sp. z o.o. uprawniają tylko bilety z nadrukiem MZK Skierniewice Sp. z o.o. oraz bilety miesięczne, na oznaczoną trasę i na sieć. Za ważny bilet miesięczny uważa się bilet posiadający następujące cechy: ( imię i nazwisko, adres, aktualne zdjęcie występlowane w MZK Skierniewice Sp. z o.o., oraz czytelnie i trwale wpisany (np.: długopisem) numer wkładki na znaczku kontrolnym ).W przypadku biletu na jedną linię należy na znaczku kontrolnym wpisać trwale numer linii. 
 2. Pasażer może dowolnie łączyć nominały biletów jednorazowych (ulgowych i normalnych), by uzyskać obowiązującą opłatę za przejazd. Dowodem dokonania opłaty jest legitymowanie się skasowanymi biletami o łącznej wartości nie niższej niż wymagana w taryfie. W przypadku kasowników elektronicznych każdy bilet jednorazowy należy skasować oddzielnie. 
 3. Bilet normalny jednorazowy (skasowany z jednej strony) upoważnia do jednoczesnego przejazdu dwóch osób posiadających uprawnienia do przejazdów ulgowych. 
 4. Anulowanie opłaty dodatkowej za przejazd bez zapomnianego w dniu kontroli, imiennego biletu miesięcznego lub za nie posiadanie przy sobie podczas kontroli uprawnień do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, może nastąpić w przypadku zgłoszenia się do siedziby MZK Skierniewice Sp. z o.o. w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania do zapłaty po okazaniu w/w dokumentów i opłaceniu kosztów manipulacyjnych. 
 5. Za bilety, które zostały zagubione, zniszczone lub skradzione nie zwraca się uiszczonych należności i nie wydaje się duplikatów tych biletów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania. 
 6. Bilety miesięczne na jedną wybraną linię upoważniają do korzystania z pojazdów:
  a. innych linii, na odcinku ściśle pokrywającym się z trasą linii oznaczoną na bilecie. 
 7. W razie awarii, lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu skasowany bilet, przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą. 
 8. Ceny ustalone w taryfie przewozowej zawierają podatek od towarów i usług w wysokości aktualnie obowiązującej. Ceny biletów i opłat ulgowych zaokrąglane są do pełnych piątek groszy. 
 9. Opłacie bagażowej podlegają:
  a. Bagaż, przekraczający swoją wielkością sumę wymiarów, przy pomiarze w skrajnych punktach (długość, szerokość,
  wysokość) 120 cm
  b. plecaki ze stelażem, bez względu na wymiary.
  c. rowery.
  d. przewożone zwierzęta. 
 10. Nie podlegają opłacie za przewóz bagażu:
  a. małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach (w tym małe psy).
  b. sprzęt i wózki inwalidzkie.
  c. wózki dziecięce, przewożone przez osobę jadącą razem z dziećmi.
  d. psy, będące przewodnikami osób ociemniałych za okazaniem przez tę osobę dokumentu uprawnień. 
 11. W przypadku przewozu bagażu lub zwierząt podlegającej opłacie taryfowej, obowiązuje skasowanie oddzielnej opłaty za każdą sztukę przewożonego bagażu lub za każde zwierzę. 
 12. Biletami miesięcznymi nie można legitymować się jako dowodem uiszczenia opłaty za przewóz bagażu lub zwierząt.
  Dopuszcza się wystawienie biletu okresowego na jedną linię dla psa wykonującego czynności przy ochronie mienia (bilet wydaje się na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu przewoźnika psa w firmie ochroniarskiej). 
 13. Zwolnienie od całości lub części opłaty za przejazd dotyczy tylko przewozu osób. Zwolnienie to nie dotyczy
  przewożonego przez te osoby bagażu lub zwierząt.

Rozdział V
Przepisy końcowe
 

 1. Bilet jednorazowy skasowany wielokrotnie uważa się za nie ważny. 
 2. Bilet jednorazowy skasowany w kasowniku elektronicznym, nie posiadający odpowiedniego nadruku z kasownika uważa się za nie ważny. 
 3. Dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych ważne są jedynie wystawione w oryginale (dopuszcza się duplikat wystawiony przez wystawcę oryginalnego dokumentu). Nie uprawniają do przejazdów bezpłatnych i ulgowych kserokopie, odpisy itp. nawet potwierdzone notarialnie. 
 4. Taryfa przewozowa obowiązuje od dnia 29.06.2007r

PODSTAWA PRAWNA : UCHWAŁA RADY MIASTA W SKIERNIEWICACH NR XLVIII/139/05 z dnia 24 listopada 2005r oraz NR LV/32/06 z dnia 27 kwietnia 2006r.

Prezes MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach
Karol Dratkiewicz

Drukuj  


MZK SKIERNIEWICE | MZK SKIERNIEWICE INFO