|    
 


ARCHIWALNA WITRYNA
O MZK W SKIERNIEWICACH
przejdź do portalu www.skierniewice.com.pl

14 sierpnia 2018

Ostatnia aktualizacja: listopad 2010 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


  Nr referencyjny: MZK/05/P/2010

  1. Zamawiający:
  Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach
  96 – 100 Skierniewice
  ul. Czerwona 7
  tel./faks: 46 833 30 97

  2. Przedmiot zamówienia:

  usługa: prowadzenie kontroli ważności biletów i dokumentów
  uprawniających do przejazdu w autobusach komunikacji miejskiej
  w Skierniewicach dla MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach wraz z
  windykacją właściwych należności za przewóz i opłat dodatkowych dla MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach

  Wspólny Słownik Zamówień ( CPV) 63.71.20.00 – usługi dodatkowe w zakresie transportu
  drogowego

  3. Tryb zamówienia:
  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 387 000 EURO prowadzony w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH
  W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z późniejszymi zmianami).

  4. Termin realizacji zamówienia:
  Terminy realizacji: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  5. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  objętych przedmiotem zamówienia;
  b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
  c) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za zamówienia;
  e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy.

  6. Kontakt z wykonawcami
  Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
  ANNA STARYGA - specjalista ds. zamówień publicznych, tel./fax ( 0 46 ) 833 30 97, tel. kom. 665 872 690 w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku;
  GRZEGORZ FILIPIAK – kierownik Stacji Obsługi, tel./ fax ( 0 46 ) 834 97 89, tel. kom 600 943 979 w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.mzk.skierniewice.com.pl lub do odebrania osobiście w siedzibie Zamawiającego.

  7. Wadium
  Zamawiający nie wymaga od Wykonawców zabezpieczenia oferty wadium.

  8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  9. Kryteria oceny ofert
  Cena oferty 100 pkt

  10. Termin i miejsce składania ofert
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie ( I piętro)
  w terminie do dnia 12 października 2010 r do godz. 10.00.

  11. Termin związania ofertą
  30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

  12. Warunki i postanowienia dodatkowe
  a) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
  b) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,
  c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
  d) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych,
  e) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną,
  f) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
  g) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
  h) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  Zatwierdził:

  Prezes Zarządu Spółki
   mgr inż. Karol Dratkiewicz

  Skierniewice, dn.05.10.2010 r.

  Dokumentacja (ZIP)

  Drukuj  


  MZK SKIERNIEWICE | MZK SKIERNIEWICE INFO